4 thg 12, 2010

Tặng Dương Hướng

  1. Trương Thiếu Huyền
Ông Dương Hướng từ "làng Đoài"
Tòng quân đánh giặc miệt mài Quảng Nam
Hòa bình ông được làm quan (hải quan)
(Làm quan chẳng thấy ông ham)
Ông ham đem chuyện làng mình kể chơi
Từ "bến" sông đến "tầng trời"

"Làng Đoài" giờ đã sang thời tê ô (WTO)
Con dê(rể) lập giúp lốc bờ (blog)
Làng ông chuyện kể bây giờ lan xa
Long Tiên chùa ở cạnh nhà
Chuyện làng, chuyện nước mà ra nỗi niềm
"Thế thời, thời thế" liên miên
Ông mong làng nước chữ YÊN cõi đời!

Không có nhận xét nào: